Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

รถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และค้ำ ประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้ สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านเหนือที่ปัจจุบันเส้นทางสิ้นสุดบริเวณ สวนจตุจักร ส่วนช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต่อ ขยายโครงการรถไฟฟ้า  สายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านใต้ที่ปัจจุบันเส้นทางสิ้นสุดบริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผู้โดยสารทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

มูลค่าโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 28,659.3 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

  • ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ                                                               2.5 ล้านบาท
    ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
  • ค่าจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า                                          14.0 ล้านบาท
  • ค่าจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์                                                                                             5.8 ล้านบาท
  • ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                                                                                                  1,305.0 ล้านบาท
  • ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (งานโยธา)                                                                               605.0 ล้านบาท
  •  ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (งานระบบรถไฟฟ้า)                                                                365.0 ล้านบาท
  • ค่าก่อสร้างงานโยธา                                                                                                 17,233.0 ล้านบาท
  • ค่างานระบบรถไฟฟ้า                                                                                                 9,129.0 ล้านบาท

รวม                                                                                                                                      28,659.3 ล้านบาท

 

แผนดำเนินงาน ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

เริ่มงานก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ 2555

เปิดให้บริการ : เมษายน 2560

(เป็นแผนงานปรับปรุงซึ่ง คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติรับทราบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555)

ใส่ความเห็น