Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

กรกฎาคม 2556

- งานคอนกรีตพื้นสะพานส่วนขยายและงานเสารับราวสะพาน บริเวณหน้าตลาดเอี่ยมเจริญ ฝั่งขาเข้า

- งานทำผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส่วนขยายพื้นสะพาน

- งานจัดการจราจรบริเวณสะพานข้ามคลองสำโรง

- เปิดใช้การจราจรส่วนขยาย (ช่องซ้ายมือของทั้ง 2 ฝั่ง) ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 56 และ ปิดกั้น

ช่องจราจรตรงกลาง ฝั่งละ 1 ช่องการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างฐานรากและเสารับทางเดินรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น