Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (เช้า)

ประชาชนจาก 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนทองสุข นำโดย คุณจันทิมา ขุนทอง (ผู้นำชุมชน) และ ชุมชนคลองมหาวงศ์ นำโดยคุณวาสนา ศรีทอง(ผู้นำชุมชน)  ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียด ลักษณะแนวปฎิบัติด้านมาตรการความปลอดภัยและแก้ไขผลกระทบระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตามแนวสายทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่งสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) นายวิภาช ดิลกวิลาศ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รองผู้จัดการโครงการฯ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา(GBSC) เรืออากาศตรี วิฑรูย์ แก้วมา นำเสนอบทบาทหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา(GBSC) นายชาลี เกษรีภรณ์ นำเสนอมาตรการลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว วิศวกรสำนักงาน บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) นายพงศธร จรูญวิรุฬห์ นำเสนอรายละเอียดและความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฯ และทีมงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) นำโดยผู้ช่วยหัวหน้าโครงการสำรวจฯ คุณอรุณี เมืองศิลปศาสตร์ นำเสนอและดำเนินการสำรวจแบบสอบถาม ณ ห้องประชุม อาคาร รฟม. สำนักงานสนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ข่าวสารล่าสุด:

ใส่ความเห็น