Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมโครงการ “ป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1-2/2559

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา GBSC และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่ถูกต้องและให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีจากสถานการณ์จำลอง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนตามแนวสายทางของโครงการได้แก่ ชุมชนยูลิและชุมชนกันตะบุตร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50-60 ท่านและในการนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบเครื่องดับเพื่อให้แก่ทั้ง 2 ชุมชน จำนวน ชุมชนละ 5 เครื่อง โดยมีคุณกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคมและผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการเป็นผู้มอบ ณ ลานกิจกรรมชุมชนยูลิ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนนั้นใกล้กับสถานีโรงเรียนนายเรือ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา GBSCและ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่ถูกต้องและให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีจากสถานการณ์จำลอง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนตามแนวสายทางของโครงการได้แก่ ชุมชนเคหะสมุทรปราการและชุมชนมีสินเลิศพัฒนา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50-60 ท่านและในการนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบเครื่องดับเพื่อให้แก่ทั้ง 2 ชุมชน จำนวน ชุมชนละ 5 เครื่อง โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้มอบ ณ สนามกีฬาชุมชนเคหะสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนนั้นใกล้กับสถานีเคหะสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาคณะวิศวกรรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา และอาจารย์  เข้าศึกษาดูงาน รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีนายสุธินันท์ จารุศักดิ์ Civil Work Manager นายยอดพล ฉู้วงศ์ Track work Resident 2 นายชัตต์ คำเหล็ก Deputy Resident 1 นายชัยโรจน์ ภมรศิริ M&E Interface Coordinator ให้การต้อนรับและบรรยายเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.

สถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนายช่างโยธา รุ่นที่ 13 จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงาน รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อไปปรับเข้ากับการทำงานจริงในท้องถิ่น โดยมีนายสุธินันท์ จารุศักดิ์ Civil Work Manager นายยอดพล ฉู้วงศ์ Track work Resident 2 นายชัตต์ คำเหล็ก Deputy Resident 1 ให้การต้อนรับและบรรยาย

คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการโดยมี เรืออากาศตรีวิฑูรย์ แก้วมา (รองผู้จัดการโครงการ) นายสุธินันท์ จารุศักดิ์ ( Civil Work Manager)  และผู้เชี่ยวชาญบริษัทที่ปรึกษา GBSC ให้การต้อนรับ